1. Brittany Packnett

2. Ashley Yates

3. Nikole Hannah-Jones

4. Jamal-Harrison Bryant

5. James Hayes

6. Payton Head

7. Umaara Elliott